Behandelovereenkomst FenixHealth                                                                                                                

Naam therapeut                                                                                                                     

Naam cliënt:

Door dit document te ondertekenen, erkennen therapeut en cliënt dat:
- De cliënt in behandeling gaat bij de therapeut en op de hoogte is gesteld van de door deze therapeut gevraagde tarieven
- De cliënt op de hoogte is van en toestemming geeft voor de samen gekozen en door de therapeut voorgestelde behandeloptie(s) en op de hoogte is van en toestemming geeft voor het door de therapeut opgestelde behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is)
- Dat de cliënt recht heeft op privacy en geheimhouding van medische gegevens
- De therapeut verplicht is de cliënt door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening
- Beëindiging van de behandeling te allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden
- Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht
- Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de therapeut in; de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de therapeut te beëindigen
- De behandeling door de therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet
- De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de door de therapeut gevoerde rijks erkende Wkkgz geschilleninstantie  VUL WEBSITE GESCHILLENINSTANTIE IN 
- Betaling plaatsvindt in onderling overleg tussen de cliënt en therapeut;
contant, per pin per consult etc. De cliënt ontvangt een declaratienota (direct overhandigd of achteraf per post of email ) van de therapeut zodra deze bevestiging heeft dat de betaling is voltooid
- De cliënt op de hoogte is van het feit dat de therapeut een elektronisch cliëntendossier bijhoudt en recht heeft op inzage, laten herstellen van fouten, laten toevoegen van een eigen verklaring, laten vernietigen gegevens (behandelovereenkomst en behandelplan met persoonsgegevens cliënt moeten aanwezig blijven) hierin
- De therapeut dit cliëntendossier hanteert overeenkomstig met de AVG en de privacy verklaring zoals te vinden op 
VUL WEBSITE THERAPEUT IN, GEBRUIK GAT PRIVACY STATEMENT
www.fenixhealth.nl
– De therapeut verplicht is het cliëntendossier 20 jaar te bewaren en in geval van een minderjarige cliënt 20 jaar te bewaren nadat cliënt de leeftijd van 18 jaar bereikt - Indien de minderjarige voor het bereiken van het 18e levensjaar
overlijdt wordt 18 jaar na het geboorte jaar het cliëntendossier tenminste 20 jaar bewaard.
- De cliënt is op de hoogte van de collega-therapeut waarmee de therapeut een waarneming en overdracht overeenkomst heeft afgesloten. De collega-therapeut kan de praktijk waarnemen in geval van afwezigheid van de therapeut of
overnemen in geval van sluiten van de praktijk. De collega-therapeut is  VUL NAAM COLLEGA THERAPEUT IN 
Aanvullende vragen, invullen wat van toepassing is:
-Heeft cliënt bezwaar tegen het delen van het cliëntendossier wanneer de praktijk wordt waargenomen door collega-therapeut? Zo ja geef aan:      
-Heeft cliënt bezwaar tegen het overdragen van het cliëntendossier wanneer de praktijk wordt overgenomen door collega-therapeut? Zo ja geef aan:      
Datum:      

Handtekening
CAT-therapeut:

Handtekening
cliënt: